www.harbe.fiLogo of harbe oy

Toimitusehdot

Valmisbetonin toimitusmääräykset

Rakennusteollisuuden Keskusliiton RTK:n toimitusmääräykset:

1 Soveltamisala

1.1 Valmisbetonin toimituksissa noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) ja näitä Valmisbetonin toimitusmääräyksiä.

2 Betoniauton pääsy työmaalle

2.1 Tilaaja huolehtii siitä, että tiet ovat riittävän leveitä ja kantavia ja sellaisessa kunnossa, että betoniautot voi niillä liikkua esteettä. Sama koskee yhteyttä yleiseltä tieltä vastaanottopaikalle. Kaikissa muissa tapauksissa tilaaja on velvollinen korvaamaan toimittajalle aiheutuneet vahingot ja kustannukset täysimääräisesti.

3 Vastaanotto tarkastus ja toimituksen valvonta

3.1 Vastaanottaja tarkistaa rahtikirjasta toimituksen tilauksenmukaisuuden, kuten betonin lujuusluokan, toimituksen määrän, lisäainemerkinnät jne.

3.2 Virheistä ja puutteista on heti ilmoitettava betonitehtaalle.

3.3 Toimituksen kuittaa vastaanotetuksi tilaaja tai tilaajan valtuuttama henkilö.

4 Palvelu- ja odotusaika

4.1 Betoninkuljettajan on erikseen ilmoitettava palvelu- ja odotusaika sille, joka kuittaa toimituksen vastaanotetuksi.

5 Toimitusaika ja viivästyminen

5.1 Noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000), elleivät osapuolet ole sopineet viivästyssakosta erikseen hankinta- tai toimitussopimuksessa.

6 Toimituksen myöhentäminen tai peruuttaminen

6.1 Ostaja voi korvauksetta, myyjän välimyyntivarauksin, siirtää toimituksen myöhemmäksi kuutta (6) tuntia ennen sovittua toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen sovittua toimitusta edeltävänä päivänä kahta (2) tuntia ennen tilauskeskuksen sulkemisaikaa.

Betonipumppauksen toimitusmääräykset

Rakennusteollisuuden Keskusliiton RTK:n toimitusmääräykset:

1 Soveltamisala

1.1 Betoninpumppauksessa noudatetaan rakennus­tuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) ja näitä betoninpumppauksen toimitusmääräyksiä, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita.

1.2 Nämä toimitusmääräykset liittyvät Valmisbetonin toimitusmääräyksiin.

2 Ostajan velvollisuudet

2.1 Ostaja vastaa pumppaustyön suunnittelusta, työnjohdosta ja valvonnasta. Ostaja vastaa pumppaustyöhön liittyvistä luvista ja tarvittavista liikennejärjestelyistä.

2.2 Ostaja suojaa rakenteet ja kohteet sekä ilmoittaa niistä etukäteen betoninpumppaajalle. Ostaja vastaa pumppaustyöhön liittyvistä aputöistä ja tarvikkeista. Myyjä/betoninpumppaaja saa jättää pumpun puhdistusjätteet vain tilaajan osoittamaan paikkaan työmaalla.

Ostaja suorittaa pumppaustyön vaatimien erillisten putkilinjojen rakentamisen, siirrot ja purkamisen sekä putkien puhdistamisen työn jälkeen betoninpumppaajan antamien teknisten ohjeiden mukaisesti. Myyjä vastaa ohjeiden asianmukaisuudesta.

2.3 Ostaja kuittaa pumppaustyön suoritetuksi myyjän työilmoitukseen.

3 Myyjää koskevat määräykset

3.1 Ennen pumppauksen aloittamista ostaja ja myyjä laativat yhdessä betonipumpun pystytyspöytäkirjan, jonka osapuolet allekirjoittavat.

3.2 Myyjä on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle havaitsemistaan pumppaustyötä vaarantavista tai muuta vahingonvaaraa aiheuttavista puutteista.

Myyjällä on oikeus kirjallisesti kieltäytyä pumppaustyöstä tai keskeyttää se, jos vastaanottaja ei poista vahingonvaaraa aiheuttavia puutteita.

3.3 Betonipumpun käyttämisestä sopimuksesta poiketen on sovittava aina erikseen.

4 Toimituksen siirtäminen myöhemmäksi tai peruuttaminen

4.1 Ostaja voi korvauksetta, myyjän välimyyntivarauksin, siirtää toimituksen myöhemmäksi kuutta (6) tuntia ennen sovittua toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen sovittua toimitusta edeltävänä päivänä kahta (2) tuntia ennen tilauskeskuksen sulkemisaikaa.